Soutěž T.F.A. UNIČOV 2014 „O pohár starosty města“

P R O P O Z I C E

Soutěž je určena jen pro zdravotně a fyzicky způsobilé členy JSDHO, JSDHP, HZS, HZSP a SDH s platným osvědčením pro práci s dýchacím přístrojem. Nebo jednotlivci nezařazeni do výše uvedených organizací. Všichni soutěžící soutěží na vlastní nebezpečí.

 

Předpokládaný časový harmonogram soutěže:
• 10:00 - 10:45 hodin – prezence,
• 10:45 - 11:00 hodin - seznámení se s tratí všech závodníků včetně ustrojení,
• 11:00 - start prvního soutěžícího,
• max. 30 minut po skončení závodů - vyhlášení výsledků.

 

Podání přihlášek:

V přihlášce je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození, název vysílající organizace, za kterou bude závodit, a v které kategorii chce soutěžící startovat. Přihlášky zasílejte na jsdhunicov@seznam.cz. Přihláška nemá pevný vzor. Počet soutěžících je omezený na 50 účastníků.

 

Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření:
Zdravotní službu v místě soutěže zajišťuje pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli vysílající organizace, pokud je jednotlivec neorganizován, tak každý sám za sebe. Závodníci předloží u prezentace „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“ (formulář vyplní na místě) a pokud možno předloží osvědčení pro nositele dýchací techniky. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí. Startovné se hradí na místě za každého přihlášeného účastníka, a to ve výši 100,- Kč oproti účetnímu dokladu.

 

Technická ustanovení
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín T.F.A. (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití kompletního dýchacího přístroje). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat postupně. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží T.F.A. (dále jen „Pravidla“) s tímto upřesněním:

 

Věkové kategorie soutěžících:
A - muži do 40 let s aktivním IDP

B - muži nad 40 let s aktivním IDP

C - muži bez aktivního IDP (příchozí)

D - ženy bez aktivního IDP (příchozí)

 

Technické prostředky (zajišťuje pořadatel):
• 6x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B,
hammerbox + kladivo,
• 1x bariéra pro požární sport,
• 1x max. 70kg figurína,
• 1 ks lešení + pracovní lano se závažím 25 kg,
• překážka,
• 2 ks kanystr cca 25 kg.

 

 

Po startu soutěžící plní následující disciplíny v tomto pořadí:
1. Roztažení hadic 6x hadice B 75, 2x proudnice typu B a odložení proudnic na podložku. Za neodložení materiálu na podložku, nebo za nedotažení hadic bude diskvalifikace.
2. Hammerbox, 30 a 30 úderů.

3. Překonání 2m bariéry. Soutěžící musí bariéru překonat a jsou mu dovoleny minimálně 3 pokusy s rozběhem. V případě nepřekonání bariéry je soutěžící penalizován 1 minutou.
4. Přenos 70kg figuríny na vzdálenost cca 50m. Přenos i zacházení musí splňovat kritéria manipulace s živým člověkem. Za špatnou manipulaci penalizace 1 minuta.
5. Výstup na zpevněnou konstrukci a vyručkování závaží cca 25 kg. Za nedodržení manipulace s břemenem bude penalizován 1 minutou.
6. Podlezení překážky. Penalizace 1 minuta.
7. Doběh do cíle s 50kg zátěží.


Ústroj soutěžích:
Triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, hasičská přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, kompletní dýchací přístroj. Pro kategorii soutěžících C a D bude pořadatelem dodán dýchací přístroj jako zátěž.

 

Start:
Soutěžící startuje v předepsané výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem (upnutou ochrannou maskou a spuštěným vzduchem, minimální zásoba vzduchu 90 % plnícího tlaku láhve). Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny. Pět minut před startem - kontrola výstroje a výzbroje. Soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou přilbou (s maskou dýchacího přístroje tzv. „připraven k zásahu“ se spuštěnou automatikou) a s nasazenými zásahovými rukavicemi,
- takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,
- po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice (tím pro něj soutěž končí).

- soutěžící v kategoriích C a D dostanou od pořadatele zapůjčený IDP bez masky, pouze nosič s tlakovou láhví

 

Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací nebo trestnými minutami, např.:
• nedotažení hadic za metu, odhození proudnic,
• nepřekonání bariéry nebo překonání nepovoleným způsobem,
• transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.),
• nedonesení zátěže na připravené místo,
• sejmutí masky dýchacího přístroje během celého závodu,
• rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti předepsané výstroje,
• neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
• nedodržení své trasy.

 

Případné dotazy volejte na 724373923 (Trnka) nebo 731864850 (Hubáček). 

Přihlášky zasílejte na jsdhunicov@seznam.cz.

 

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu soutěže.