Hasiči Uničov - JPO & SDH
Facebooková stránka jednotky
Na pořádání akcí a činnost přispívají:
     
JPO III/1-H-D - Jednotka SDH města Uničov
a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uničov
Šternberská 492, 783 91 Uničov

736778957 mládež
602571499 velitel
724373923 starosta

Užitečné informace - Varovné signály


Zde si můžete přehrát jednotlivé vzory výstražných signálů

 • Požární poplach rotační sirény
 • Výstraha rotační siréna
 • Požární poplach elektronické sirény
 • Požární poplach elektronické sirény - textová informace
 • Všeobecná výstraha - textová informace elektronické mluvící sirény
 • Varování obyvatelstva, varování občanů města Uničova


  Čím je dána povinnost varovat obyvatelstvo před nebezpečím?
  Povinnost zabezpečit varování obyvatelstva je dána ustanovením § 15 zákona č.239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 článku 61. Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů jsou poplachové sirény.

  Jaké poplachové sirény se na území města Uničova používají ?
  Na území správního obvodu města Uničova, obce s rozšířenou působností se používají elektrické rotační sirény a od roku 2007 elektronická „mluvící“ siréna, která byla instalována HZS Ol. kraje na nové budově HZS Ol. kraje, požární stanice Uničov (u vlakového nádraží).

  Kdo varovný signál spouští ?
  Spuštění elektrických rotačních a elektronických mluvících sirén řídí operační středisko HZS Ol. kraje.

  Jaké typy varovných signálů se používají k varování obyvatelstva Rozhodnutím ministra vnitra ČR je od 1. listopadu 2001 zaveden jeden varovný signál na území České republiky a to:

  „Všeobecná výstraha”
  Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku živelní pohromy (zemětřesení, velké sesuvy půdy), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií nebo při dopravní havárii, havárie v jaderném energetickém zařízení nebo jiná havárie s únikem radioaktivních látek do životního prostředí), či jiné mimořádné situace většího rozsahu (ekologické havárie, velké ropné havárie), zátopové vlny a povodní.

  Po akustickém tónu sirény bude v případě elektronické mluvící sirény následovat hlasová informace pro obyvatelstvo o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

  Další typy signálů vyhlašovaných varovnými sirénami

  Signál k svolání hasičských jednotek „POŽÁRNÍ POPLACH”
  Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou mluvící sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ"… po dobu jedné minuty.

  Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Nepoužívá se k varování obyvatelstva !!!

  Signál - zkouška koncových prvků varování „ZKUŠEBNÍ TÓN“
  Vyhláška číslo 380/2002 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva stanoví, že od 1. října 2002 se provádí každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Provádí se zkouškou koncových prvků varování, a to zkušebním tónem.

  Další prvky varování a informování obyvatelstva, občanů města Uničova
  Dalším rozšiřujícím systémem pro varování a informování obyvatelstva, občanů města Uničova je „Varovný a informační systém města Uničova“, který město Uničov vybudovalo v letech 2004 až 2007. Tento systém sestává ze 70 bezdrátových hlásných míst (190 reproduktorů) . Na systém jsou napojeny i stávající 100V rozhlasy v místních částech (Střelice, Benkov, Detřichov atd.). V roce 2008 se předpokládá napojení „Varovného a informačního systému města Uničova“ na systém JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění) HZS Ol. kraje přes bezdrátový komunikační modul, který umožní okamžitý vstup HZS Ol. kraje v případě nebezpečí do varovného a informačního sytému města Uničova.

  Josef Kovařík, oddělení obrany a krizového řízení Města Uničova

  
  ©2007- 2024 JSDH města Uničov | webdesign & provedení: Marek Dostál, aktualizace: Tomáš Trnka
  Stránka má od 22.10.2007 návštěv: