Hasiči Uničov - JPO & SDH
Facebooková stránka jednotky
Na pořádání akcí a činnost přispívají:
     
JPO III/1-H-D - Jednotka SDH města Uničov
a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uničov
Šternberská 492, 783 91 Uničov

736778957 mládež
602571499 velitel
724373923 starosta

Ostatní - Povodně 2006 očima starosty SDH

V důsledku zvýšení hladiny řeky Oskavy byla naše jednotka v úterý 28.března 2006 povolána ke střežení jezů v Uničově a Nové Dědině a jejich případnému čištění od naplavených stromů a klád. Toto se nám ve spolupráci s povodňovou hlídkou složenou z členů protipovodňové komise Městského úřadu Uničov dařilo až do čtvrtka 30.března, kdy již nárůst hladiny v důsledku intenzivního deště a tání sněhu ve výše položených oblastech byl tak rychlý, že hrozilo její rozlití z koryta.

Pátek 31.března byl pro Uničov kritický. První problém nastal v Dolní Sukolomi, kde řeka přetekla přes narušený protipovodňový val. Bylo potřeba evakuovat několik domů, protože je brzy zaplavila voda a nebylo možno vyloučit její další nárůst. Evakuace se i přes nevůli jednoho obyvatele zdařila a domy se alespoň částečně zabezpečily pytli s pískem. Další problém nastal v sobotu v jednu hodinu ráno v prostoru mezi bývalými kališti a garážemi v Parku. Hladina zde dosáhla takové úrovně, že přes chodník spojující Uničov a Uničovské strojírny se začala valit na Brníčko. Bylo potřeba urychleně jednat. Za pomoci pytlů s pískem členové JSDH Uničov vybudovali provizorní val, který byl druhý den utěsněn hnojem a hlínou. Toto úplně zastavilo tok vody do Brníčka, kde byl mezitím prokopán chodník, aby voda mohla dále odtékat do příkopu, který ji odváděl zpět do řeky Oskavy. Během několika hodin nebyla v Brníčku "ani kapka". Záhy se objevil další problém - propustek pod železniční tratí mezi Uničovem a Uničovem zastávka. Z jezera, které se mezitím utvořilo za tratí, začalo protékat velké množství vody směrující opět na Brníčko. Z důvodu snížení hladiny v Brníčku byla nasazena dvě čerpadla, kterými se voda přečerpávala do příkopu odvádějícího ji zpět do Oskavy. V čerpání se pokračovalo do té doby, než se členům sboru dobrovolných i profesionálních hasičů z Uničova a za pomoci dobrovolných hasičů z Dlouhé Loučky podařilo propustek utěsnit plachtou a pytli s pískem. Tímto se utěsnil natolik, že se mohlo přestat s čerpáním a voda přirozeně odtékala do příkopu. Záhy další problém - Dolní Sukolom, hrozilo zde protržení protipovodňového valu a opětovné zaplavení vesnice, kde se předtím díky p.Bartoškovi podařilo vodu nasměrovat zpět do koryta. Po příjezdu a posouzení situace členy komise v čele s paní starostkou Kaprálovou, dobrovolných hasičů a p.Bartoškem který se na místo dostavil s těžkou technikou, bylo rozhodnuto o zpevnění a navýšení valu. Val vydržel a Sukolom si mohla oddechnout....

Ulice U Oskavy.... - sem byla povolána jednotka SDH Uničov z důvodu podemletí protipovodňového valu za domy v této ulici, kde se zároveň nachází zahrádkářská kolonie. Jelikož bylo potřeba dostat se do prostoru zahrádek, byl rozstřižen plot. Členové JSDH zde zabránili vymílání valu pomocí pytlů s pískem a pro snížení hladiny bylo potřeba vytrhat ze země pod plotem vlnovky, které bránily jejímu odtoku a vykopat strouhy pro snížení hladiny. Hladina zde záhy klesla a eroze valu, který si někteří zahrádkáři pletou se zásobárnou půdy nebo dokonce svahem vhodným pro zabudování udírny, se zastavila.

Toto byl výčet jen několika nejdůležitějších opatření, kterých se zúčastnila Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Uničově.

Na závěr bych rád apeloval na občany, kteří svým jednáním znesnadňují naši činnost. Objevili se tací, co několik hodin po vybudování valů z pytlů je začali rozebírat a přemísťovat. Věřte, někteří z nás nespali i tři dny a nebudovali tyto valy jen proto, že by se nudili. Valy jsou umístěny na místech, kde protékala voda a ohrožovala obydlené nemovitosti a není možno je odstraňovat jen proto, že někdo má v garáži dva centimetry vody.Člověka, který takto činil, bych příště nejraději odvezl k rodinnému domku, který tyto valy ochránily, ať rodině, která jej obývá, vysvětlí, proč val, který jejich domek chrání před zaplavením, rozebírá....

Zároveň bych se rád omluvil všem, kterým jsme způsobili jakoukoliv újmu. Věřte, že nic z toho, co jsme učinili, nebylo zbytečné a už vůbec ne úmyslné, jen proto že bychom se nudili (to tedy opravdu ne!). Myslím, že dva centimetry vody v garáži, rozkopaná zahrádka anebo val z pytlů na soukromém pozemku není v porovnání s vyplaveným domem nic hrozného....

A na úplný závěr poděkování: panu Martínkovi – předsedovi ZODV Újezd za poskytnutí techniky a materiálu, který nám moc pomohl při budování protipovodňových valů, panu Křivánkovi za poskytnutí techniky a zvláště řidiči stroje p. Bartoškovi za obětavou práci, kdy i přes velké riziko tvořil protipovodňové valy často ve velmi nebezpečných úsecích. Dále členům sboru dobrovolných hasičů, kteří s největším vypětím sil pracovali i několik dní beze spánku a v neposlední řadě paní starostce a členům protipovodňové komise za pomoc při koordinaci záchranných prací a zajišťování materiálních prostředků a techniky.

Jaroslav Malík, starosta SDH Uničov


©2007- 2024 JSDH města Uničov | webdesign & provedení: Marek Dostál, aktualizace: Tomáš Trnka
Stránka má od 22.10.2007 návštěv: